Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden JASMIJN COMMUNICATIE
Jasmijn Communicatie | Middelgraaf 17A | 7071 WT Ulft
KvK-nummer: 69965676
contact@jasmijncommunicatie.nl
Voorwaarden zijn opgesteld op 19 juni 2024.

Inhoud
Artikel 1: Definities
Artikel 2: Algemeen
Artikel 3: Offerte en totstandkoming van de Overeenkomst
Artikel 4: Uitvoering, wijziging, levering, eigendomsvoorbehoud
Artikel 5: Verlenging, beëindiging, opschorting
Artikel 6: Annulering / stopzetten
Artikel 7: Betaling
Artikel 8: Aansprakelijkheid
Artikel 9: Overmacht
Artikel 10: Geheimhouding
Artikel 11: Vrijwaring
Artikel 12: Auteursrecht
Artikel 13: Rechtskeuze en geschillen

Artikel 1: Definities
1. Opdrachtnemer: Jasmijn Communicatie
2. Opdrachtgever: de wederpartij van Opdrachtnemer.
3. De Overeenkomst: de offerte en/of overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever.
4. Offerte: de schriftelijke of mondelinge aanbieding door Jasmijn Communicatie over onder andere een product of dienst, de prijs, de hoeveelheid et cetera.
5. Opdracht: de dienst die door Jasmijn Communicatie geleverd zal worden.
6. Overmacht: naast wat er in de wet en jurisprudentie wordt verstaan onder overmacht, wordt hieronder verstaan alle direct en indirecte van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Jasmijn Communicatie geen invloed kan uitoefenen en waardoor Jasmijn Communicatie niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Ook ziekte valt onder overmacht.
7. Schriftelijk: waar in deze voorwaarden wordt gesproken van schriftelijk wordt ook bedoeld elektronische communicatie, zoals e-mail, Whatsapp of andersoortige geautomatiseerde communicatie.

Artikel 2: Algemeen
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten, offertes, aanbiedingen tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever, tenzij hiervan uitdrukkelijk wordt afgeweken.
2. De toepasselijkheid van eventuele voorwaarden van de Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
3. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle Overeenkomsten met Opdrachtnemer, voor de uitvoering waarvan door Opdrachtnemer van diensten van derden gebruik maakt.
4. Door het akkoord gaan met een overeenkomst of het aanbod van Jasmijn Communicatie, verklaart de opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van de algemene voorwaarden en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat.

Artikel 3: Offerte en totstandkoming van de Overeenkomst
1. Een Overeenkomst tussen partijen komt tot stand door ondertekening van beide partijen van een offerte, Overeenkomst of opdrachtbevestiging. De Overeenkomst wordt eveneens geacht tot stand te zijn gekomen door feitelijke uitvoering van de werkzaamheden door Opdrachtnemer nadat door Opdrachtgever de opdracht heeft verstrekt, danwel Opdrachtgever de dienst aanvaardt of daar gebruik van gaat maken.
2. Alle offertes van Opdrachtnemer zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Opdrachtnemer heeft te allen tijde het recht om de offerte te herroepen.
3. Opdrachtnemer kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatten.
4. Een samengestelde prijsopgave verplicht Opdrachtnemer niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders of opdrachten.
5. De in een offerte vermelden prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, evenals de te maken kosten in kader van de Overeenkomst, waaronder begrepen de kosten voor bestelde of gekochte zaken, reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

Artikel 4: Uitvoering, wijziging, levering, eigendomsvoorbehoud
1. Opdrachtnemer heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
2. Indien door Opdrachtnemer of door Opdrachtnemer ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de Opdrachtgever of een door de Opdrachtgever aangewezen locaties, draagt de Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten, ruimte en gereedschappen, waarbij Opdrachtgever ervoor instaat dat aan de Arbo-normen wordt voldaan.
3. Wanneer bij het opstellen van de begroting, offerte of prijs bepaalde kosten of kostenposten niet zijn te overzien, doordat deze bijvoorbeeld afhankelijk zijn van derden of anderszins niet met zekerheid zijn te voorspellen, kunnen deze pro memorie worden opgenomen.
4. De duur van de opdracht hangt af van de soort dienstverlening en wordt zoveel mogelijk tevoren overeengekomen in de opdrachtbevestiging. In de opdrachtbevestiging wordt indien mogelijk een inschatting van de duur van de opdracht en het aantal te houden sessies gegeven.
5. Indien een tussentijdse wijziging van de opdracht of opdracht uitvoering ontstaat op verzoek van of door toedoen van de Opdrachtgever, zal Opdrachtnemer de noodzakelijke aanpassingen in de opdracht aanbrengen. Indien dit leidt tot meerwerk ten opzichte van de oorspronkelijke opdracht, zal dit, na een melding, afzonderlijk aanvullend in rekening worden gebracht aan Opdrachtgever.
6. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Opdrachtnemer aangeeft dat deze benodigd zijn voor het aanvangen en uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig zijn verstrekt, heeft Opdrachtnemer het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat Opdrachtgever de gegevens aan Opdrachtnemer ter beschikking heeft gesteld.
7. Indien voor de voortgang van de uitvoerende werkzaamheden goedkeuring van de Opdrachtgever wordt gevraagd door Opdrachtnemer, geldt een uiterste reactietermijn van 14 dagen. Indien Opdrachtgever niet binnen de gestelde termijn reageert mag Opdrachtnemer de opdracht beëindigen.
8. Indien een termijn voor uitvoering van de Overeenkomst is opgenomen voor het opleveren van producten en diensten door Opdrachtnemer is deze termijn niet fataal voor Opdrachtnemer, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
9. Indien partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, heeft Opdrachtnemer het recht de uitvoering van de werkzaamheden op een later dan overeengekomen tijdstip te voltooien. De met de wijziging of aanpassing gemoeide kosten aan Opdrachtnemer in rekening te brengen. De kosten zullen op voorhand gemeld worden.
12. Opdrachtnemer zal zich inspannen de opdracht naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit te voeren. Opdrachtnemer heeft bij de uitvoering van de opdracht daarom altijd een inspanningsverplichting en kan dus niet worden aangesproken vanuit een resultaatsverplichting.
13. Het eigendomsrecht op deze goederen gaat pas over van de opdrachtgever op de opdrachtgever na volledige betaling van de koopsom (eigendomsvoorbehoud). Een eigendomsvoorbehoud kan overigens nog ruimer worden geformuleerd, bv. ook voor bijkomende werkzaamheden en schadevergoeding.
14. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Opdrachtnemer is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
15. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het eindgebruik van de geleverde (AI)- teksten en moet ervoor zorgen dat het gebruik in overeenstemming is met alle toepasselijke wet- en regelgeving.
16. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor eventuele juridische gevolgen voortvloeiend uit het gebruik van de geleverde (AI)-teksten door de opdrachtgever.

Artikel 5: Verlenging, beëindiging, opschorting
1. De Overeenkomst eindigt door voltooiing en/of levering van aan Opdrachtgever in opdracht gegeven werkzaamheden.
2. De Overeenkomst waarbij Opdrachtnemer met enige regelmaat of periodiek werkzaamheden voor Opdrachtgever uitvoert geldt, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen voor onbepaalde tijd en kan slechts worden beëindigd door middel van opzegging bij aangetekend schrijven met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste 3 maanden.
3. Indien de Overeenkomst wordt opgezegd door Opdrachtnemer, zal Opdrachtnemer in overleg met de Opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Tenzij het tussentijds eindigen aan Opdrachtnemer is toe te rekenen, worden de kosten voor overdracht aan de Opdrachtgever in rekening gebracht. Opdrachtnemer zal de Opdrachtgever zoveel als mogelijk vooraf inlichten ter zake van de omvang van deze kosten. Opdrachtnemer heeft een recht van retentie totdat Opdrachtgever alle kosten ter zake en overige vorderingen heeft voldaan en al haar verplichtingen jegens Opdrachtnemer is nagekomen.
4. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging ten laste van de Opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Opdrachtnemer vrij om de Overeenkomst met onmiddellijke ingang schriftelijk te ontbinden, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding. De vorderingen van Opdrachtnemer op de Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 6: Annulering / stopzetten
1. Annuleringen dienen schriftelijk te geschieden.
2. Indien de Opdrachtgever een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zal Opdrachtnemer aan Opdrachtgever alle ter zake gemaakte kosten in rekening brengen, inclusief de voor de uitvoering van de Overeenkomst gemaakte en gereserveerde arbeidstijd.
3. Indien de Overeenkomst ziet op de organisatie of het bijwonen van, dan wel deelname aan een evenement, zakelijke bijeenkomst of training kan annuleren tot 7 dagen na het sluiten van de Overeenkomst kosteloos, tenzij de navolgende termijnen reeds zijn ingegaan, in welk geval de navolgende kosten moeten worden voldaan. Opdrachtgever is in geval van annulering gehouden:
– 25% van de kosten te voldoen tot 30 dagen voor uitvoering van de Overeenkomst;- de volledige kosten te voldoen indien annulering binnen 30 dagen voor de uitvoering van de Overeenkomst plaatsvindt;
echter met behoud van het recht van Opdrachtnemer om de volledige kosten die zij ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst heeft gemaakt in rekening te brengen, indien deze kosten dit percentage overstijgen.
4. Indien de opdracht buiten de beïnvloedingssfeer van Opdrachtnemer niet is afgenomen binnen de gestelde einddatum, gelden de onderstaande annuleringsvoorwaarden:
4.1 Algemeen
Overeenkomsten voor bepaalde tijd mogen niet tussentijds opgezegd / geannuleerd worden
4.2 Deelname training / workshop
Annuleren van workshop zonder bericht: 100% van de kosten verschuldigd. Annuleren van deelname aan workshop binnen 30 dagen voor aanvang: 100% van de kosten verschuldigd. Bij annulering tot 30 dagen voor aanvang van de workshop vindt terugbetaling plaats, minus 25% t.b.v. administratiekosten.
4.3 Incompany workshops of presentaties
Annuleren van workshop/presentatie zonder bericht: 100% van de kosten verschuldigd. Annuleren van deelname aan workshop/presentatie binnen 30 dagen voor aanvang: 100% van de kosten verschuldigd. Bij annulering tot 30 dagen voor aanvang van de workshop/presentatie vindt terugbetaling plaats, minus 25% t.b.v. administratiekosten.
4.4 Coaching
Annuleren van gereserveerde uren binnen 48 uur voor aanvang: 100% van de kosten van de geannuleerde uren verschuldigd.
4.5 Coachingtrajecten
Na akkoordverklaring/ ondertekening van het programmavoorstel en/of prijsvoorstel: 100% van de kosten genoemd in het voorstel verschuldigd.
4.6 Online cursussen
Na bestelling en aanmelding: 100% van de kosten verschuldigd, ongeacht de mate waarin de deelnemer gebruik maakt van de aangeboden content.
4.7 Abonnementen
Na akkoordverklaring/ ondertekening van het programmavoorstel en/of prijsvoorstel: 100% van de kosten genoemd in het voorstel verschuldigd.
5. Opdrachtnemer heeft het recht de Overeenkomst te annuleren, dan wel in overleg te verplaatsen, op grond van overmacht. In geval van annulering door Opdrachtnemer wordt het door Opdrachtgever reeds betaalde bedrag binnen veertien dagen teruggestort.
6. Abonnementen kunnen maandelijks worden opgezegd na het afgelopen van het eerste abonnement (3, 6 of 12 maanden). Abonnement dient voor de eerste van de kalendermaand opgezegd te worden. Abonnement wordt automatisch verlengd na het aflopen van het eerste contract met telkens een tijdsduur van 1 maand.

Artikel 7: Betaling
1. Opdrachtnemer factureert maandelijks aan Opdrachtgever, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
2. Betaling door Opdrachtgever dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Bezwaren tegen de hoogte van de ingediende declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.
3. Opdrachtgever is niet bevoegd de betaling op te schorten of bedragen te verrekenen, behoudens verrekening met de op de Overeenkomst betrekking hebbende verrekenbare voorschotten die Opdrachtnemer aan Opdrachtgever heeft verstrekt.
4. Indien Opdrachtnemer de betaling niet tijdig en volledig heeft ontvangen, is Opdrachtgever terstond in verzuim. Opdrachtgever is dan een rente van 1% per maand aan Opdrachtnemer verschuldigd en buitengerechtelijke incassokosten van ten minste 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van Euro 75,00.
5. Indien binnen de vervaltermijn geen (volledige) betaling is ontvangen kan Opdrachtnemer haar werkzaamheden opschorten nadat Opdrachtgever daarvan in kennis is gesteld. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor eventuele schade dientengevolge ontstaan.
6. Opdrachtnemer is gerechtigd een voorschot in rekening te brengen en de uitvoering van haar werkzaamheden op te schorten totdat Opdrachtgever de voorschotfactuur heeft betaald.
7. Eventuele bezwaren of klachten tegen de hoogte van de factuur moeten meteen maar uiterlijk binnen 30 dagen na constatering, op straffe van verval, worden gemeld bij Jasmijn Communicatie . Deze bezwaren schorten de betalingsverplichting niet op.

Artikel 8: Aansprakelijkheid
1. Indien Opdrachtnemer voor schade aansprakelijk mocht zijn, is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepalingen is geregeld.
2. Opdrachtnemer neemt met de Overeenkomst een inspanningsverbintenis op zich en geeft derhalve geen garantie omtrent de resultaten van de opdracht. Opdrachtnemer zal de opdracht naar beste vermogen uitvoeren, zulks naar de stand van de wetenschap op dat moment.
3. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Opdrachtnemer is uitgegaan van door of namens Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
4. Indien Opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer beperkt tot maximaal het bedrag van de door zijn aansprakelijkheidsverzekeraar gedane uitkering.
5. Indien de schade niet wordt gedekt door de verzekering of de verzekeraar niet tot uitkering over gaat, is de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

Artikel 9: Overmacht
1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of onvoorzien, waarop Opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Opdrachtnemer niet in staat is zijn verplichting na te komen, waaronder doch niet uitsluitend, ziekte, computeruitval, stroomstoringen, stakingen, oorlog of oproer of natuurgeweld.
2. Indien Opdrachtnemer haar verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet tijdig, of niet behoorlijk kan nakomen als gevolg van overmacht, worden die verplichtingen opgeschort tot het moment dat Opdrachtnemer alsnog ongehinderd in staat is deze op de Overeenkomst overeengekomen wijze na te komen.
3. Indien de periode van overmacht langer dan zestig aaneengesloten dagen heeft geduurd, heeft Opdrachtgever het recht de Overeenkomst te ontbinden, zonder dat Opdrachtnemer gehouden is tot enige vergoeding van de schade die Opdrachtgever lijdt ten gevolge van die ontbinding. Opdrachtgever is gehouden alle producten en/of diensten die tot het tijdstip van ontbinding zijn geleverd of werkzaamheden die zijn uitgevoerd te betalen.
4. Opdrachtnemer is gerechtigd de door haar geleverde ontwerpen en resultaten te gebruiken voor eigen promotionele doeleinden, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
5. Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Jasmijn Communicatie, de op www.jasmijncommunicatie.nl getoonde gegevens te kopiëren, te wijzigen, te distribueren, te verspreiden, te ‘reverse engineeren’, te decompileren of op andere wijze te gebruiken en / of te exploiteren. Het is slechts toegestaan om een hyperlink aan te brengen, indien daartoe voorafgaand door Jasmijn Communicatie schriftelijke toestemming is verleend.
6. Het is niet toegestaan om (digitale) opnames te maken tijdens webinars, trainingen en (online) meetings. Het is niet toegestaan om materialen van Jasmijn Communicatie kopiëren, te wijzigen, te distribueren, te verspreiden, of op andere wijze te gebruiken en / of te exploiteren met derden zonder schriftelijke toestemming van Jasmijn Communicatie.

Artikel 10: Geheimhouding
Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben gekregen, tenzij zij op grond van een wettelijke bepaling of rechterlijke uitspraak bepaalde informatie te verstrekken. Vertrouwelijke informatie bevat persoonlijke data, statistieken en mag wel intern gedeeld worden.

Artikel 11: Vrijwaring
Indien Opdrachtnemer uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden Opdrachtnemer zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden en is Opdrachtgever gehouden Opdrachtnemer schadeloos te stellen.

Artikel 12: Auteursrecht
1. Alle (auteurs-)rechten op de door Opdrachtnemer geleverde resultaten van haar werkzaamheden berusten bij Opdrachtnemer, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. Resultaten zijn geschreven teksten en plannen.
2. Opdrachtnemer verleent Opdrachtgever het recht om de resultaten van de in dit artikel bedoelde geleverde werkzaamheden te gebruiken voor het doel en in de een omvang zoals dat partijen concreet voor ogen stond bij het sluiten van de Overeenkomst.
3. Opdrachtgever zal pas tot enig gebruik van de resultaten van de werkzaamheden gerechtigd zijn wanneer volledige betaling van al het aan Opdrachtnemer verschuldigde heeft plaatsgevonden.
4. Zonder schriftelijke toestemming van Opdrachtgever is het Opdrachtnemer niet toegestaan wijzigingen in de door Opdrachtnemer geleverde resultaten aan te (doen) brengen.
5. Indien Opdrachtgever de in dit artikel opgenomen bepalingen overtreedt, verbeurt zij aan Opdrachtnemer een direct opeisbare boete van € 1.000 per overtreding en € 100 per dag dat de overtreding voortduurt.
6. Opdrachtnemer is gerechtigd haar naam te (doen) vermelden op door haar geleverde ontwerpen en resultaten, zoveel als mogelijk op een gebruikelijke wijze, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
7. Opdrachtnemer is gerechtigd de door haar geleverde ontwerpen en resultaten te gebruiken voor eigen promotionele doeleinden, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
8. Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Jasmijn Communicatie, de op deze site getoonde gegevens te kopiëren, te wijzigen, te distribueren, te verspreiden, te ‘reverse engineeren’, te decompileren of op andere wijze te gebruiken en / of te exploiteren. Het is slechts toegestaan om een hyperlink aan te brengen, indien daartoe voorafgaand door Jasmijn Communicatie schriftelijke toestemming is verleend.
9. De op deze website getoonde informatie wordt door Jasmijn Communicatie met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Wij vertrekken door middel van deze website uitsluitend informatie over producten en diensten die door Jasmijn Communicatie worden aangeboden. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor het eventueel niet goed functioneren van deze website of voor onjuistheden en onvolledigheden van de op onze website opgenomen informatie en tarieven.
10. Het is niet toegestaan om (digitale) opnames te maken tijdens webinars, trainingen en (online) meetings. Het is niet toegestaan om materialen van Jasmijn Communicatie kopiëren, te wijzigen, te distribueren, te verspreiden, of op andere wijze te gebruiken en / of te exploiteren met derden zonder schriftelijke toestemming van Jasmijn Communicatie.

Artikel 13: Rechtskeuze en geschillen
1. Op alle Overeenkomsten tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgevers is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
2. De rechter van het arrondissement waarbinnen de vestigingsplaats van opdrachtnemer valt is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen. Niettemin heeft Opdrachtnemer het recht het geschil aan een rechter van haar keuze voor te leggen.